Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 27 januari 2016.

Algemene Voorwaarden Global Security Training, gevestigd aan de Kleine Tocht 4, 1507 CB, te Zaandam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34372884.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:
De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:
De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Klant:
Degene die via de www.globalsecuritytraining.nl een Opdrachtgever inschakelt en een dienst bij de Opdrachtgever afneemt.

Global Security Training:
Global Security Training, handelsnaam van J.P. Beheergroep B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 34372884.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Global Security Training voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Provisie:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel consumenten als bedrijven verstaan.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Global Security Training en de opdrachtgever.

Website:
www.globalsecuritytraining.nl

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Global Security Training en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Global Security Training, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Global Security Training en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Global Security Training zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Global Security Training kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Global Security Training daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Global Security Training anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Global Security Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Global Security Training.

Artikel 4. Beëindiging overeenkomst
Global Security Training en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Zowel Global Security Training als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Artikel 5. Ziekte
In geval van ziekte van een werknemer en/of opdrachtnemer van Global Security Training heeft Global Security Training het recht de werkzaamheden te laten verrichten door andere werknemers en/of derden of derden hiervoor in te schakelen.

Het bovenstaande geldt ook indien op grond van de Overeenkomst de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde Opdrachtnemer.

Ingeval van langdurige of chronische ziekte van de werknemers van Global Security Training, heeft Global Security Training het recht de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand op te zeggen.

Artikel 6. Global Security Training tussenpersoon
Global Security Training fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van de opleidingen en trainingen bij elkaar worden gebracht. De Opdrachtgever kan op de website van Global Security Training advertenties plaatsen waarin de Opdrachtgever verschillende Opleidingen en/of trainingen aanbiedt. Global Security Training garandeert op geen enkele wijze dat de door de Opdrachtgever geplaatste advertentie verkopen oplevert voor de Opdrachtgever.

Indien de Klant zich inschrijft voor een opleiding en/of training via de website van Global Security Training en een opleiding en/of training afneemt, komt er een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Klant tot stand. Global Security Training is nimmer bij de totstandkoming van deze overeenkomst betrokken.

Global Security Training is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Klant en de Opdrachtgever. Tevens is Global Security Training nimmer aansprakelijk voor schade die de Klant of Opdrachtgever ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.

Artikel 7. Opleidingsovereenkomst
Indien de Klant zich inschrijft via de Website voor een opleiding en/of training komt een opleidingsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Klant tot stand.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de opleidingsovereenkomst. Global Security Training is niet betrokken bij de daadwerkelijke opleidingsovereenkomst en niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van een opleidingsovereenkomst.

Global Security Training is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de opleidingsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Klant.

Tevens is Global Security Training nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever en de Klant ten gevolge van de opleidingsovereenkomst hebben geleden.

Artikel 8. Inhoud overeenkomst
Global Security Training zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De prijs van de opleidingen en trainingen die de Opdrachtgever aanbiedt is exclusief de toepasselijke belasting en nadere heffingen van overheidswege.

De Opdrachtgever en Global Security Training komen het volgende overeen:

– de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de inhoud en informatie voor de Advertenties;

– de Opdrachtgever is verplicht de specificaties van de opleiding en training op te geven;

– Global Security Training plaatst de advertentie online op de Website.

Indien een Klant zich inschrijft voor een opleiding en/of training bij de Opdrachtgever, verzorgt de Opdrachtgever de opleiding en/of training.

Global Security Training heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Global Security Training.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Global Security Training het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Inhoud en informatie Opdrachtgever
Global Security Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die de Opdrachtgever op de Website plaatst.

Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie.

De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud juist, volledig en niet onrechtmatig is.

Artikel 10. Weigering, blokkering of verwijdering inhoud en informatie
Global Security Training heeft het recht zonder opgave van redenen de door de Opdrachtgever verstrekte inhoud en informatie omtrent de opleiding en/of training te weigeren, blokkeren en/of te verwijderen van de Website. Derden kunnen Global Security Training verzoeken om deze informatie en/of inhoud te verwijderen.

Global Security Training weigert, blokkeert, en/of verwijdert de inhoud en/of informatie in ieder indien:
– de inhoud en/of informatie in strijd is met de wetgeving;
– de inhoud en/of informatie een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
– de inhoud en/of informatie een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
– de inhoud en/of informatie discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
– de inhoud en/of informatie malware en/of virussen bevat of linkt naar websites en/of digitale bronnen met malware en/of virussen;
– de inhoud en/of informatie illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst; de advertentie met het oog op ethiek, opmaak, stijl of design niet bij de website past;
– de inhoud en/of informatie in strijd met deze Algemene Voorwaarden is.

De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid dat de door hem verstrekte inhoud en/of informatie kan worden geweigerd, blokkeren, verwijderd.

Artikel 11. Btw-plichtig
De Overeenkomst komt tot stand tussen de Opdrachtgever en de Klant. Global Security Training fungeert hier slechts als tussenpersoon.

De Opdrachtgever is btw-plichtig ten aanzien van de omzet van de door de Klant afgenomen Opleiding(en) en is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de verschuldigde btw aan de fiscus. Global Security Training is niet btw-plichtig ten aanzien van de door de Klant afgenomen Opleiding(en). Global Security Training is uitsluitend btw-plichtig ten aanzien van de provisie.

Artikel 12. Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Global Security Training de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Global Security Training zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Global Security Training de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een Provisie is overeengekomen, zal Global Security Training daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Global Security Training proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Global Security Training zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Global Security Training kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Global Security Training zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 13. Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Global Security Training opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Global Security Training gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Global Security Training heeft verstrekt.

Artikel 14. Inschrijving opleidingen en/of trainingen
Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de opleidingen en/of trainingen die Global Security Training aanbiedt. De Opdrachtgever kan zich voor een opleiding en/of training inschrijven zolang er nog plaats is in de opleiding en/of training.

De Overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Opdrachtgever voor een opleiding en/of training.

De Opdrachtgever zal na inschrijving en/of aanmelding voor de opleiding en/of training een ontvangstbevestiging ontvangen van Global Security Training.

Artikel 15. Opleidingen en/of trainingen
Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de opleidingen en/of trainingen die Global Security Training aanbiedt.

Indien de Opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor een opleiding en/of training, vermeldt Global Security Training vooraanvang van de opleiding en/of training de locatie waar de cursus wordt gehouden.

De Opdrachtgever ontvangt na aanmelding een globale opzet van de opleiding en/of training.

Global Security Training verschaft eventueel materiaal en/of studieboeken op de opleiding en/of training.

Bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft Global Security Training het recht een opleiding en/of training te annuleren of te verzetten naar een andere datum. Global Security Training zal dit uiterlijk één week voor aanvang communiceren aan de Opdrachtgever.

In geval van annulering van een opleiding en/of training door Global Security Training vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 16. Annulering opleidingen en/of trainingen
Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de opleidingen en/of trainingen die Global Security Training aanbiedt.

De Opdrachtgever heeft het recht een opleiding en/of training te annuleren.

De Opdrachtgever kan een opleiding en/of training tot twee weken voor aanvang van de opleiding en/of training annuleren.

In geval van annulering van een opleiding en/of training tussen 7 tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding en/of training, is de Opdrachtgever 25% van de kosten voor de opleiding en/of training verschuldigd.

In geval van annulering van een opleiding en/of training minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding en/of training is de Opdrachtgever de kosten voor de opleiding en/of training volledig verschuldigd.

In geval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht de volledige kosten voor opleiding en/of training te voldoen.

Artikel 17. Provisie
Global Security Training brengt voor een advertentie een Provisie in rekening. De Provisie is een nader overeengekomen bedrag die Global Security Training de Opdrachtgever in rekening brengt.

Global Security Training stuurt de Opdrachtgever één keer per maand een factuur van de behaalde Provisie met een specificatie van een totale Provisie.

De Provisie is in euro’s uitgedrukt exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Global Security Training tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 18. Betaling
Betaling van de Provisie vindt plaats door middel van overmaking op een door Global Security Training aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Global Security Training aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Global Security Training is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.

Global Security Training en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 5 werkdagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Global Security Training en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Global Security Training onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19. Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Global Security Training, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Global Security Training, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Global Security Training pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Global Security Training de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 20. Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Global Security Training het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Global Security Training bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Global Security Training omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Global Security Training kan worden gevergd.

Global Security Training behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Global Security Training bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Global Security Training bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Global Security Training omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Global Security Training kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Global Security Training kan worden gevergd;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
– de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Global Security Training op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Global Security Training de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Global Security Training niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Global Security Training geleden schade.

Artikel 22. Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Global Security Training of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn  rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Global Security Training geen invloed kan uitoefenen en waardoor Global Security Training niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Global Security Training in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Global Security Training heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Global Security Training zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Global Security Training als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Global Security Training zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Global Security Training ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Global Security Training gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23. Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Global Security Training is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Global Security Training.

Global Security Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Global Security Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Global Security Training is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Global Security Training kenbaar behoorde te zijn.

Indien Global Security Training aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Global Security Training beperkt tot maximaal € 10000 of tot het bedrag waarop de door Global Security Training aangesloten  verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Global Security Training overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Global Security Training aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Global Security Training te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Global Security Training vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Global Security Training of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 24. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Global Security Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Global Security Training uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Global Security Training zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Global Security Training en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 25. Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Global Security Training en de door Global Security Training (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 26. Intellectuele eigendom
Global Security Training behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Global Security Training behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27. Privacy
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Global Security Training verstrekt, zal Global Security Training zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Global Security Training mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Global Security Training niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Global Security Training gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Global Security Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Global Security Training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Global Security Training de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Global Security Training behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 28. Nieuwsbrief
De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 29. Wijziging algemene voorwaarden
Global Security Training heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Global Security Training zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 30. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Global Security Training partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 31. Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.

Scroll omhoog